Lepinguõigus

Ava otsing
  1. EESÕNA
  2. A. LEPINGUÕIGUSE OLEMUS JA ALLIKAD
  3. B. VÕÕRANDAMISLEPINGUD
   1. 1. peatükk. Müügileping
    1. 1.1. Müügilepingu mõiste
     1. 1.1.1 Müügileping kui kohustustehing, kohustus- ja käsutustehingu eristamine
     2. 1.1.2 Tarbijalemüügileping
    2. 1.2. Müügilepingu ese
    3. 1.3. Müügilepingu eristamine sarnastest lepingutest
     1. 1.3.1 Müügilepingu eristamine teenuste osutamise lepingutest
     2. 1.3.2 Müügileping krediidilepinguna, tarbijakrediidi sätete kohaldamine
    4. 1.4. Müüja kohustused
     1. 1.4.1. Asja üleandmise kohustus
      1. 1.4.1.1 Üldist
      2. 1.4.1.2 Vallas- ja kinnisasja üleandmise erisused
      3. 1.4.1.3 Ostja kohustus ise asjale järele tulla (järeletulemisvõlg – § 209 lg 1)
      4. 1.4.1.4 Müüja kohustus toimetada asi ostja nimetatud kohta (toomisvõlg – § 209 lg 4 esimene lause)
      5. 1.4.1.5 Müüja kohustus korraldada asja toimetamine ostja nimetatud kohta (saatmisvõlg – § 209 lg 4 teine lause)
      6. 1.4.1.6 Järeletulemis-, toomis- ja saatmisvõla eristamine, tarneklauslid
      7. 1.4.1.7 Juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek ja muud üleandmiskohustuse täitmise tagajärjed
      8. 1.4.1.8 Asja üleandmisega seotud kulud, asjast saadud kasu ja kulude jagamine
     2. 1.4.2. Omandi üleandmise kohustus
      1. 1.4.2.1 Üldist
      2. 1.4.2.2 Omandi üleandmise kohustus vallasasja müügi puhul
      3. 1.4.2.3 Omandi üleandmise kohustus kinnisasja müügi puhul
      4. 1.4.2.4 Omandi üleandmise kohustus mittekehaliste esemete müügi puhul
      5. 1.4.2.5 Omandi üleandmise kohustuse täitmise kulud
     3. 1.4.3. Müüja kõrvalkohustused
    5. 1.5. Ostja kohustused
     1. 1.5.1. Ostuhinna tasumise kohustus
     2. 1.5.2. Asja vastuvõtmise kohustus
    6. 1.6. Lepingu rikkumine müüja poolt
     1. 1.6.1. Rikkumiste alaliigid ja nende eristamise vajadus
     2. 1.6.2. Müüja vastutus mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral
      1. 1.6.2.1 Üldist (kohaldamisala)
      2. 1.6.2.2 Ostja õiguskaitsevahendite eeldused
      3. 1.6.2.3 Ostja õiguskaitsevahendid
     3. 1.6.3. Müüja vastutus lepingutingimustele mittevastava asja
      üleandmise eest
      1. 1.6.3.1 Üldist
      2. 1.6.3.2 Ostja õiguskaitsevahendite eeldused
      3. 1.6.3.3 Müüja vastutus lepingutingimustele mittevastava asja üleandmise korral
      4. 1.6.3.4 Ostja õiguskaitsevahendid
      5. 1.6.3.5 Müüja vastutuse ajalised piirid
    7. 1.7. Lepingu rikkumine ostja poolt
     1. 1.7.1. Müüja õiguskaitsevahendite eeldused
     2. 1.7.2. Müüja õiguskaitsevahendid
    8. 1.8. Müügigarantii ja selle alusel tekkivad õigussuhted
    9. 1.9 Ostueesõigus
     1. 1.9.1 Ostueesõiguse mõiste ja liigid
      1. 1.9.1.1 Võlaõiguslik toimega ostueesõigus
      2. 1.9.1.2 Asjaõigusliku toimega ostueesõigus
      3. 1.9.1.3 Muud liigitusalused
     2. 1.9.2 Ostueesõiguse teostamine
      1. 1.9.2.1 Ostueesõiguse juhtum
      2. 1.9.2.2 Ostueesõiguse teostamise avaldus
      3. 1.9.2.3 Müüja teavitamiskohustus
      4. 1.9.2.4 Ostueesõiguse teostamise tähtaeg
      5. 1.9.2.5 Mitmele isikule samaaegselt kuuluv ostueesõigus
      6. 1.9.2.6 Ostueesõiguse lõppemine
     3. 1.9.3 Ostueesõiguse teostamise järgsed suhted
      1. 1.9.3.1 Esialgse ostja suhted müüjaga
      2. 1.9.3.2 Ostueesõigust omava isiku suhted müüjaga
      3. 1.9.3.3 Esialgse ostja suhted ostueesõigust omava isikuga
   2. 2. peatükk. Aktsiate ja osade müügilepingud
    1. 2.1 Spetsiifilised probleemid
     1. 2.1.1 Lepingueelsete läbirääkimiste protsess
      1. 2.1.2 Auditi õiguslik tähendus
    2. 2.2 Lepingu põhitingimused
     1. 2.2.1 Kahe- või üheastmeline tehing
     2. 2.2.2 Lepingus antavad kinnitused, hüvitamis- ja käitumiskohustused
     3. 2.2.3 Müügihinna regulatsioon
    3. 2.3 Õiguskaitsevahendid kohustuste rikkumise korral
   3. 3. peatükk. Vahetusleping
    1. 3.1 Vahetuslepingu mõiste
    2. 3.2 Vahetuslepingu poolte kohustused
    3. 3.3 Vahetuslepingu rikkumine ja poolte õiguskaitsevahendid
   4. 4. peatükk. Faktooringuleping
    1. 4.1 Faktooringulepingu mõiste
    2. 4.2 Faktoori kohustused
    3. 4.3 Faktooringu kliendi kohustused
    4. 4.4 Faktooringuvõlgniku õigused
   5. 5. peatükk. Kinkeleping
    1. 5.1 Kinkelepingu mõiste
     1. 5.2 Kinkelepingu sõlmimine
     2. 5.3 Kinkija kohustused
     3. 5.4 Kingisaaja kohustused
     4. 5.5 Kinkelepingu lõppemine ja sellest taganemine
      1. 5.5.1 Kinkelepingu lõppemise erisused
      2. 5.5.2 Kinkelepingust enne ja pärast selle täitmist taganemise alused
      3. 5.5.3 Kinkelepingust enne selle täitmist taganemise alused
      4. 5.5.4 Taganemisõiguse ajalised piirangud
  4. C. KASUTUSLEPINGUD
   1. 6. peatükk. Üürileping
    1. 6.1 Üürilepingu mõiste
    2. 6.2 Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingute erisätted
    3. 6.3 Üürilepingu sõlmimine
    4. 6.4 Üürileandja kohustused
     1. 6.4.1 Üürieseme üleandmise kohustus
     2. 6.4.2 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoidmise kohustused
     3. 6.4.3 Üürileandja muud kohustused
    5. 6.5 Üürniku kohustused
     1. 6.5.1 Üüri maksmine ja kõrvalkulude tasumise kohustus
     2. 6.5.2 Üüri tõstmine ja selle vaidlustamine
     3. 6.5.3 Üürniku hoolsus- ja korrashoiukohustus
     4. 6.5.4 Üürniku kohustus kasutada üürieset isiklikult ja üürieseme allkasutusse andmine
    6. 6.6 Üürieseme parendused ja muudatused ning üürniku kulutuste hüvitamise nõue
     1. 6.6.1 Parenduste ja muudatuste tegemise õigus
     2. 6.6.2 Üürniku õigus teha parendusi ja muudatusi ning hüvitisenõue
    7. 6.7 Lepingu rikkumine üürileandja poolt
     1. 6.7.1 Üleandmiskohustuse rikkumine
     2. 6.7.2 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine
      1. 6.7.2.1 Üürileandja vastutuse üldised eeldused
      2. 6.7.2.2 Puuduse kõrvaldamise nõue ja üürilepingu ülesütlemine
      3. 6.7.2.3 Kahju hüvitamise nõue
      4. 6.7.2.4 Üüri alandamine ja üüri maksmisest keeldumine
      5. 6.7.2.5 Üüri hoiustamine ja kolmanda isikuga õigusliku vaidluse ülevõtmine
    8. 6.8 Lepingu rikkumine üürniku poolt
     1. 6.8.1 Üüri ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine
     2. 6.8.2 Muude kohustuste rikkumine
    9. 6.9 Üürileandja tagatised
     1. 6.9.1 Tagatisraha
     2. 6.9.2 Üürileandja pandiõigus
      1. 6.9.2.1 Pandiõiguse teke ja ulatus
      2. 6.9.2.2 Pandiõiguse lõppemine
      3. 6.9.2.3 Pandiõiguse teostamine
    10. 6.10 Üürilepingu üleminek kinnisasja võõrandamisel
     1. 6.10.1 Üürilepingu üleminek
     2. 6.10.2 Uue üürileandja ülesütlemisõigus
     3. 6.10.3 Märke tegemine uue üürileandja ülesütlemisõiguse välistamiseks
    11. 6.11 Üürilepingu lõppemine
     1. 6.11.1 Üldpõhimõtted
     2. 6.11.2 Üürilepingu lõppemine ülesütlemisega
      1. 6.11.2.1 Ülesütlemise eeldused
      2. 6.11.2.2 Ülesütlemise tagajärjed
    12. 6.12 Eluruumi üürilepingu ülesütlemise vaidlustamine ja lepingu pikendamine
     1. 6.12.1. Eluruumi üürilepingu ülesütlemise vaidlustamine
     2. 6.12.2. Eluruumi üürilepingu pikendamine
    13. 6.13 Poolte nõuded üürilepingu lõppemisel
     1. 6.13.1 Üürieseme tagastamise nõue
     2. 6.13.2 Üürieseme tagastamisega viivitamisest tulenevad nõuded
     3. 6.13.3 Üürieseme ülevaatamise ja puudustest teavitamise kohustus
     4. 6.13.4 Nõuete aegumine
   2. 7. peatükk. Rendileping
    1. 7.1 Rendilepingu mõiste
    2. 7.2 Üürilepingu sätete kohaldamine
    3. 7.3 Poolte õigused ja kohustused
    4. 7.4 Rendilepingu lõppemine
     1. 7.4.1 Rendilepingu lõppemise erisused
     2. 7.4.2 Rendilepingu lõppemisel tekkivad nõuded
   3. 8. peatükk. Liisinguleping
    1. 8.1 Liisingulepingu mõiste
     1. 8.1.1 Liisingulepingu õiguslik iseloom
     2. 8.1.2 Liisingulepingu alaliigid
      1. 8.1.2.1 Kapitalirent
      2. 8.1.2.2 Kasutusrent
     3. 8.1.3 Liisinguleping tarbijakrediidilepinguna
    2. 8.2 Liisingulepingu eristamine sarnastest lepingutest
    3. 8.3 Liisinguandja kohustused
     1. 8.3.1 Liisingueseme omandamise kohustus
     2. 8.3.2 Liisinguvõtja krediteerimise kohustus
     3. 8.3.3 Liisinguvõtjale liisingueseme kasutamise võimaldamisega seotud kohustused
    4. 8.4 Liisinguvõtja kohustused
     1. 8.4.1 Liisingumaksete tasumise kohustus
     2. 8.4.2 Liisingueseme kasutamisega seotud kohustused
    5. 8.5 Liisingulepingu rikkumine
    6. 8.6 Lepingu lõppemine ja selle tagajärjed
     1. 8.6.1 Lepingu lõppemise ja lõpetamise alused
     2. 8.6.2 Lepingu lõppemise tagajärjed
      1. 8.6.2.1 Lõppemine tähtaja möödumisel
      2. 8.6.2.2 Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
   4. 9. peatükk. Muud kasutuslepingud
    1. 9.1 Litsentsileping
     1. 9.1.1 Litsentsilepingu mõiste ja piiritlemine
     2. 9.1.2 Litsentsilepingu liigid
     3. 9.1.3 Litsentsilepingu seosed muude lepingutega
     4. 9.1.4 Litsentsilepingu vorminõuded
     5. 9.1.5 Poolte kohustused
     6. 9.1.6 Lepingu rikkumine ja õiguskaitsevahendid
    2. 9.2 Frantsiisileping
     1. 9.2.1 Frantsiisilepingu mõiste ja piiritlemine
     2. 9.2.2 Poolte kohustused
      1. 9.2.2.1 Frantsiisiandja kohustused
      2. 9.2.2.2 Frantsiisivõtja kohustused
      3. 9.2.2.3 Lepingu rikkumine
    3. 9.3 Tasuta kasutamise leping
     1. 9.3.1 Tasuta kasutamise lepingu mõiste ja piiritlemine
     2. 9.3.2 Poolte õigused ja kohustused
     3. 9.3.3 Poolte vastutus
     4. 9.3.4 Lepingu lõppemine
     5. 9.3.5 Nõuete aegumise erisused
   5. 10. peatükk. Laenu- ja krediidilepingud
    1. 10.1 Laenu-, krediidi- ja pruuklepingu mõiste
    2. 10.2 Krediidivahenduslepingu mõiste
    3. 10.3 Poolte kohustused
     1. 10.3.1 Laenuandja kohustused
     2. 10.3.2 Laenusaaja kohustused
    4. 10.4 Laenu- ja krediidilepingu lõppemine
    5. 10.5 Kohustuse rikkumise korral kasutatavad õiguskaitsevahendid
   6. 11. peatükk. Tarbijakrediidileping
    1. 11.1 Tarbijakrediidilepingu regulatsiooni süsteem ja tarbijakrediidilepingu mõiste
    2. 11.2 Tarbijakrediidilepingu sõlmimine ja krediidiandja lepingueelsed kohustused
     1. 11.2.1 Tarbija krediidivõimelisuse hindamise ja selgituste andmise kohustus
     2. 11.2.2 Muud lepingueelsed teavitamiskohustused
    3. 11.3 Tarbijakrediidilepingu vormi ja sisu nõuded
    4. 11.4 Tarbijakrediidilepingu tühisus krediidi kulukuse ülemmäära rikkumise tõttu
    5. 11.5 Tarbija taganemisõigus
    6. 11.6 Poolte kohustused
    7. 11.7 Tarbijakrediidilepingu rikkumine
     1. 11.7.1 Viivise nõue
     2. 11.7.2 Tarbijakrediidilepinguga majanduslikult seotud leping
     3. 11.7.3 Leppetrahvide ja kahjuhüvitiste kokkuleppimise piirangud
    8. 11.8 Tarbijakrediidilepingu lõppemine
     1. 11.8.1 Tarbija õigus krediit ennetähtaegselt tagasi maksta
     2. 11.8.2 Tarbijakrediidilepingu ülesütlemise piirangud
  5. D. MUUD LEPINGUD
   1. 12. peatükk. Toetamislepingud
    1. 12.1. Elurendise- ja ülalpidamiselepingu mõiste
    2. 12.2 Elurendiselepingu ja ülalpidamislepingu eristamine üksteisest ja teistest sarnastest õigussuhetest
    3. 12.2 Elurendise- ja ülalpidamiselepingu poolte kohustused
    4. 12.3 Elurendise- ja ülalpidamislepingu poolte õiguskaitsevahendid
   2. 13. peatükk. Kompromissileping
    1. 13.2. Kompromissilepingu sõlmimise tagajärjed
   3. 14. peatükk. Seltsinguleping
    1. 14.1 Seltsingulepingu mõiste
    2. 14.2 Seltsinglaste kohustused
    3. 14.3 Seltsinglaste suhted
    4. 14.4 Seltsinguvara
    5. 14.5 Seltsingu esindamine
    6. 14.6 Seltsingu lõppemine, seltsinglaste lahkumine või väljaarvamine
  6. E. TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUD
   1. 15. peatükk. Teenuste osutamise lepingud
    1. 15.1 Teenuste osutamise lepingute süsteem
    2. 15.2 Käsundus- ja töövõtulepingu tüüpi lepingute eristamine
    3. 15.3 Õiguskaitsevahendite kasutamise erisused
   2. 16. peatükk. Käsundusleping
    1. 16.1 Käsunduslepingu mõiste
    2. 16.2 Käsundisaaja kohustused
     1. 16.2.1. Hoolsus- ja lojaalsuskohustus
    3. 16.3 Käsundiandja kohustused
    4. 16.4 Käsunduslepingu ülesütlemine ja muud lõppemise alused
   3. 17. peatükk. Töövõtuleping
    1. 17.1 Töövõtulepingu mõiste
    2. 17.2 Töövõtulepingu ese
    3. 17.3 Töövõtulepingu eristamine sarnastest lepingutest
    4. 17.4 Töövõtja kohustused
    5. 17.5 Tellija kohustused
     1. 17.5.1 Tasu maksmise kohustus
      1. 17.5.1.1 Töövõtjale makstava tasu suurus
      2. 17.5.1.2 Tasunõude sissenõutavaks muutumine
     2. 17.5.2 Tellija õigus leping üles öelda
     3. 17.5.3 Koostöö- ja kaasabikohustus
    6. 17.6 Töövõtja lepingurikkumine
     1. 17.6.1 Rikkumise alaliigid ja nende eristamise vajadus
     2. 17.6.2 Töövõtja vastutus mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral
      1. 17.6.2.1 Üldist
      2. 17.6.2.2 Tellija õiguskaitsevahendite eeldused
      3. 17.6.2.3 Tellija õiguskaitsevahendid
     3. 17.6.3 Töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest
      1. 17.6.3.1 Üldist
      2. 17.6.3.2 Töö mittevastavus lepingu tingimustele
      3. 17.6.3.3 Töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest
      4. 17.6.3.4 Tellija õiguskaitsevahendid
      5. 17.6.3.5 Töövõtja vastutuse ajalised piirid
    7. 17.7 Tellija lepingurikkumine
     1. 17.7.1 Töövõtja õiguskaitsevahendite eeldused
      1. 17.7.1.1 Töövõtulepingu rikkumine tellija poolt
      2. 17.7.1.2 Tellija vastutus
     2. 17.7.2 Töövõtja õiguskaitsevahendid
     3. 17.7.3 Töövõtja pandiõigus
     4. 17.7.4 Töövõtugarantii ning selle alusel tekkivad õigussuhted
   4. 18. peatükk. Esinduslepingud
    1. 18.1 Esinduslepingute liigid
    2. 18.2 Esinduslepingute kasutusvaldkonnad
   5. 19. peatükk. Maaklerileping
    1. 19.1 Maaklerilepingu mõiste
    2. 19.2 Maakleri kohustused
    3. 19.3 Käsundiandja kohustused
   6. 20. Peatükk. Agendileping
    1. 20.1 Agendilepingu mõiste
    2. 20.2 Agendi kohustused
    3. 20.3 Käsundiandja kohustused
     1. 20.3.1 Agenditasu maksmise kohustus
     2. 20.3.2 Muude tasude maksmise kohustus
     3. 20.3.3 Kulutuste hüvitamise kohustus
     4. 20.3.4 Koostöö tegemise kohustus
    4. 20.4 Agendi pandiõigus
    5. 20.5 Agendilepingu lõppemise erisused
    6. 20.6 Agendilepingust tulenevate nõuete aegumine
   7. 21. peatükk. Komisjonileping
    1. 21.1 Komisjonilepingu mõiste
    2. 21.2 Komisjonäri kohustused ja vastutus
    3. 21.3 Komitendi kohustused
    4. 21.4 Komisjonäri pandiõigus
   8. 22. peatükk. Maksekäsund
    1. 22.1 Maksekäsundi mõiste
    2. 22.2 Käsundiandja, käsundisaaja ja soodustatud isiku kohustused
    3.  22.3 Maksekäsundi tagasivõtmine ja lõppemine
   9. 23. peatükk. Makseteenuse leping
    1. 23.1 Makseteenuse leping ja sellega seonduvad mõisted
    2. 23.2 Makseteenuse pakkuja kohustused
     1. 23.2.1 Makseteenuse sõlmimise kohustus
     2. 23.2.2 Lepingueelsed teavitamiskohustused
     3. 23.2.3 Saladuse hoidmise kohustus
     4. 23.2.4 Arvestuse pidamise kohustus
     5. 23.2.5 Muud kohustused
    3. 23.3 Makseteenuse lepingu täitmine
     1. 23.3.1 Autoriseerimine, maksejuhise kättesaamine ja selle tagasivõtmine
     2. 23.3.2 Makseteenuse pakkuja teavitamiskohustus seoses maksejuhisega
     3. 23.3.3 Maksejuhise täitmise tähtaeg
    4. 23.4 Poolte vastutus
    5. 23.5 Makseteenuse lepingu ühepoolne muutmine
    6. 23.6 Makseteenuse lepingu korraline ülesütlemine
   10. 24. peatükk. Tervishoiuteenuse osutamise leping
    1. 24.1 Tervishoiuteenuse osutamise lepingu mõiste
    2. 24.2 Lepingu sõlmimise erisused
     1. 24.2.1 Lepingu sõlmimise kohustus
     2. 24.2.2 Lepingu sõlmimine teenuse osutamise alustamisega ja teenuse osutamise kohustuse ülevõtmisega
    3. 24.3 Raviteenuse osutamisega seonduvad kohustused
     1. 24.3.1 Teavitamiskohustus
     2. 24.3.2 Nõusoleku saamise kohustus
     3. 24.3.3 Üldtunnustatud meetodite kasutamise kohustus
     4. 24.3.4 Saladuse hoidmise kohustus
     5. 24.3.5 Dokumenteerimiskohustus
     6. 24.3.6 Tasu maksmise kohustus
     7. 24.3.7 Patsiendi teabe andmise ja kaasabi osutamise kohustus
    4. 24.4 Õiguskaitsevahendid
     1. 24.4.1 Kohustuste rikkumine
     2. 24.4.2 Vastutus
     3. 24.4.3 Tõendamiskoormis ja põhjuslik seos
     4. 24.4.4 Kahju hüvitamise nõue
     5. 24.4.5 Muud õiguskaitsevahendid
    5. 24.5 Nõuete aegumine
   11. 25. peatükk. Kaubaveoleping
    1. 25.1 Kaubaveolepingu mõiste
    2. 25.2 Kaubaveolepingu sätete kohaldamisala
    3. 25.3 Kaubaveolepingu sõlmimine ja veodokumentide tähendus
    4. 25.4 Poolte kohustused
     1. 25.4.1 Vedaja kohustused
     2. 25.4.2 Saatja kohustused
    5. 25.5 Kaubaveolepingu rikkumine ja poolte õiguskaitsevahendid
     1. 25.5.1 Üldpõhimõtted
     2. 25.5.2 Vedaja vastutuse erisused
      1. 25.5.2.1 Vedaja vastutuse piirangud
      2. 25.5.2.2 Kahju hüvitamise nõude esitamiseks õigustatud isik
      3. 25.5.2.3 Vedaja ja tegeliku vedaja solidaarvastutus
      4. 25.5.2.4. Vedaja vastutus muude kohustuste rikkumiste eest
      5. 25.5.2.5 Vedamisest tulenevate nõuete aegumine
    6. 25.6 Vedaja pandiõigus
   12. 26. peatükk. Reisijaveoleping
    1. 26.1 Reisijaveolepingu mõiste
    2. 26.2 Reisijaveolepingu sätete kohaldamisala
    3. 26.3 Poolte kohustused
    4. 26.4 Reisijaveolepingu rikkumine
     1. 26.4.1 Üldist
     2. 26.4.2 Vedaja vastutuse erisused
    5. 26.5 Kõrvalepõige: lennuettevõtja vastutus ELi lennureisijate õiguste määruse alusel
   13. 27. peatükk. Ekspedeerimisleping
    1. 27.1 Ekspedeerimislepingu mõiste
    2. 27.2 Ekspedeerija kohustused
    3. 27.3 Saatja kohustused
    4. 27.4 Lepingu rikkumine ekspedeerija poolt
    5. 27.5 Lepingu rikkumine saatja poolt
    6. 27.6 Ekspedeerimislepingust tulenevate nõuete aegumine, ekspedeerija pandiõigus ja järgneva ekspedeerija õiguslik seisund
   14. 28. peatükk. Pakettreisileping
    1. 28.1 Pakettreisilepingu mõiste
     1. 28.1.1 Pakettreisilepingu sõlmimisel ja täitmisel osalevad isikud
    2. 28.2 Reisikorraldaja kohustused
    3. 28.3 Lepingu teise poole ja reisija kohustused
     1. 28.3.1 Reisija õigus enne reisi algust lepingust taganeda
    4. 28.4 Reisija ja reisikorraldaja vastutus pakettreisilepingu rikkumise eest
     1. 28.4.1 Reisija õiguskaitsevahendid puudustega reisi korral
     2. 28.4.2 Lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
   15. 29. peatükk. Hoiuleping ja laoleping
    1. 29.1 Hoiulepingu ja laolepingu mõiste
     1. 29.1.1 Hoiulepingu mõiste
     2. 29.1.2 Laolepingu mõiste
     3. 29.1.3 Hoiu- ja laolepingu eristamine sarnastest suhetest
    2. 29.2 Hoidja kohustused
     1. 29.2.1 Hoidja kohustused hoiulepingu korral
     2. 29.2.2 Hoidja kohustused laolepingu korral
    3. 29.3 Hoiuleandja kohustused
    4. 29.4 Hoidmisega seotud väärtpaberid
     1. 29.4.1 Laokiri
    5. 29.5 Hoiu- ja laolepingu rikkumine
     1. 29.5.1 Hoiulepingu rikkumine
     2. 29.5.2 Laolepingu rikkumine
     3. 29.5.3 Hoidja pandiõigus laolepingu puhul
    6. 29.6 Hoiu- ja laolepingu lõppemine
     1. 29.6.1 Hoiulepingu lõppemine
     2. 29.6.2 Laolepingu lõppemine
  7. KIRJANDUS
  8. KOHTUPRAKTIKA
  9. LÜHENDID